PRODUKTY CM
Antysmogowe środki
ochrony dróg oddechowych
WSKAŹNIKI
Co wdychamy ze smogiem ?
ZAGROŻENIA
Nasz organizm a SMOG...
FAQ
Słowniczek pojęć


GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę). Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są:

• uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności,
• przemysł energetyczny,
• przemysł transportowy,
• źródła naturalne (największe źródło - wybuchy wulkanów, wietrzenie chemiczne skał, pożary lasów i stepów, wyładowania atmosferyczne, pył kosmiczny, procesy biologiczne.)
JAK SIĘ CHRONIMY?
Najskuteczniejszą metodą ochrony osobistej dróg oddechowych jest stosowanie odpowiednio dobranej półmaski ochronnej, której zadaniem jest filtracja wdychanego powietrza. W zależności od rodzaju zagrożenia dostępne są zarówno półmaski filtrujące prostej konstrukcji oraz półmaski filtrujące z węglem aktywowanym zatrzymującym lotne związki węglowodorów aromatycznych. Ze względu na różnorodność zanieczyszczeń występujących jednocześnie w powietrzu zaleca się stosowanie półmasek z węglem aktywowanym.
SMOG W POLSCE
W Polsce najczęstszą odmianą smogu jest smog siarkowy (zwany Londyńskim lub kwaśnym), występujący głównie w Krakowie i niektórych miastach Górnego Śląska. Okresem sprzyjającym pojawieniu się tego zjawiska jest okres zimowy, w trakcie którego następuje zwiększona emisja zanieczyszczeń w postaci dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenków azotu, sadzy oraz trudno opadających pyłów PM (particulate matter=pyły zawieszone). Jest to wynikiem spalania paliw stałych tj. węgiel kamienny czy drewno w kiepskiej jakości piecach domowych ale również poprzez spalanie paliw płynnych tj. ropa naftowa i jej pochodne w silnikach wysokoprężnych (diesel) pojazdów nie wyposażonych w filtry cząstek stałych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł antropogenicznych (Antropogeniczny - powstały na skutek działalności człowieka lub przy jego udziale) uzyskuje się w wyniku:

• Wzbogacania paliw(np. odsiarczanie węgla)
• Zmiany stosowanych surowców (np. spalania paliw o wyższej jakości w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych co zapobiega tworzeniu się smogu)
• Zmiany procesów technologicznych i ich hermetyzacji
• Oczyszczania gazów wylotowych(m.in. odpylania i odsiarczania spalin)
• Utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych
• Wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii (np. energii słonecznej, energii wiatru)